Sıkça Sorulan Sorular


1- Devamsızlık hakkım ne kadar?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir.

Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin, bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

2- Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?

Ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde ilgili meslek yüksekokul/ yüksekokul/ fakülte müdürlüğü/ dekanlığına başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

3- Sağlık raporum devamsızlık için geçerli mi?

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.

4- Sağlık raporu nereden alınırsa geçerlidir?

Devlet Hastanesi veya Aile Hekimliklerinden alınan raporlar geçerlidir.

5- Ders seçimlerini yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir. Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılması gerekir.  Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders, tekrar edilen derstir.

6- Sınav sonucuna itiraz hakkım var mı?

Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim ederek itirazda bulunabilir. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.

7-Ders başarı puanı nedir?

Bir yarıyılda, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması 2,00 veya daha fazla olan öğrenciler, o yarıyılı başarmış sayılırlar.

8- Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

9- Danışmanımdan hangi konularda bilgi alabilirim?

Kayıtlı olduğunuz programa ait görevlendirilen danışman hocanızdan eğitim-öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

10- Yaz Okulu kapsamında başka üniversitelerden ders alabilir miyim?

Meslek Yüksekokulumuzda açılmamak ve müdürlüğün uygun görmesi şartıyla başka üniversitelerden de dersler alınabilir.

11- Başarı notu nasıl hesaplanır?

Öğrenciler, yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen bu oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

12- DC ve DD notlarımdan hangi durumlarda başarılı sayılırım?

Dersin alındığı yarıyılda Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) en az 2,00 ise o yarıyılın DD ve DC notları başarılı sayılır.

Bir yarıyılın, YNO’sı 2.00’nin altında, ancak yıl ortalaması (iki yarıyılın ortalaması) en az 2.00 ise, yine iki yarıyıldaki DD ve DC notları başarılı sayılır.

13- AGNO nasıl hesaplanır?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisi/AKTS 'si ile dersin harfli başarı notunun katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi/AKTS toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

14- Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Bütünleme sınavına o dersten devam şartını yerine getirmiş, notu “DC”, “DD” olup not yükseltmek isteyenler ile ders notu ”FD” “FF” olan öğrenciler girebilir. Notu “CC”, “CB” , “BB”, “BA”, “AA” veya “D” olan öğrenciler bütünleme sınavına giremez. Devam şartını yerine getirmiş; ancak final sınavına girmemiş öğrencilerde bütünleme sınavına girebilir.

15- Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Harf notu verilirken final notu mu,   bütünleme notu mu dikkate alınacak? 

Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken final notu değil bütünleme notu dikkate alınır.

16- Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 belgesi gönderilmeyip,  gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilmektedir.

17- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine obs.rumeli.edu.tr adresinden Öğrenci İşleri alanını seçerek giriş yapabilirsiniz. Bu sistemden not durumu, devam-devamsızlık, sınav programı, danışman bilgileri ve çeşitli duyuruları takip edebilirsiniz. Dönem başlarında ders kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

18- Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Öğrenci işlerine bizzat başvurarak, yeni şifre alabilirsiniz.

19-Diplomam henüz hazırlanmamış, geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan  "İlişik Kesme Belgesi" ni alarak ilgililere imzalattıktan sonra öğrenci kimlik belgesiyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim ederler. Diplomalar hazırlanıncaya kadar "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

Designneuro