Sıkça Sorulan Sorular


1) Öğrenci kimlik kartımı ne zaman ve nereden alırım?

Öğrenci kimlik kartınızı, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra en geç 2 hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirsiniz.

2) Öğrenci Bilgi Sistemine nasıl giriş yapabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilgili detaylara, bu sayfada yer alan Öğrenci Bilgi Otomasyonu Hakkında Detaylar başlığından ulaşabilirsiniz.

3) Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılmaktadır.

Gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilmektedir.

4) Ders seçimlerimi nasıl yapmalıyım?

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk ders kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Sonraki yıl/dönemler için öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi Ders Kayıt ekranından öncelikle alttan bırakılan ders var ise onların seçimi yapmalıdır. Sonrasında aktif dönem dersleri seçilerek kaydedilir ve danışman onayına gönderilir. Danışman hocanız, gerçekleştireceği kontroller neticesinde derslerinizi onaylar ve ders kayıt süreci tamamlanmış olur.

5) Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

6) Devamsızlık hakkım ne kadar?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir.

Disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin, bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

7) Danışmanımdan hangi konularda bilgi alabilirim?

Kayıtlı olduğunuz program için görevlendirilen danışman hocanızdan eğitim-öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

8) Sağlık raporu hangi durumlar için geçerlidir?

Sağlık raporları, aynı tarih ve saati kapsaması kaydıyla yalnızca mazeret sınavı başvurusu için kullanılabilir.

Sağlık raporları, devamsızlık mazereti olarak kullanılamaz.

9) Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?

Ara sınava (vize) katılamayan öğrenciler, sınav tarihi itibariyle en geç 7 gün içerisinde geçerli mazeret belgeleri ile birlikte, Rehberlik ve Çözüm Merkezi Müdürlüğü kanalıyla bağlı olduğu Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Mazeretleri, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrencilere, yeni tarih ve saat belirtilerek mazeret sınav hakkı verilir.

Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

10) Sınav sonucuna itiraz hakkım var mı?

Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim ederek itirazda bulunabilir. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.

11) Başarı notu nasıl hesaplanır?

Öğrenciler, yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının %40’ ı ve yarıyıl sonu sınavının %60’ ı üzerinden hesaplanarak elde edilen sonuç başarı notudur.

Başarı notları 0-100 arası sayısal değerlerden oluşur ve en düşük FF, en yüksek AA olmak üzere harf notu karşılıkları vardır. Yarıyıl sonu sınavının ilan edilmesiyle birlikte hesaplanan puanın harf notu karşılığı, not döküm belgesine işlenir.

12) Dersten hangi notu alırsam başarılı sayılırım?

Ders başarı notu CC, CB, BB, BA veya AA olan öğrenciler dersi başarmış sayılır.

DD ve DC harf notlarının başarılı kabul edilebilmesi için yarıyıl not ortalaması ve AGNO’ nun 2,00 ve üzerinde olması gereklidir.

FF, FD ve D harf notu bulunan öğrenciler, o derslerden başarısız sayılır ve dersleri tekrar etmek zorundadırlar.

13) Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Bütünleme sınavına o dersten devam şartını yerine getirmiş, notu “DC”, “DD” olup not yükseltmek isteyenler ile ders notu ”FD” “FF” olan öğrenciler girebilir. Notu “CC”, “CB” , “BB”, “BA”, “AA” veya “D” olan öğrenciler bütünleme sınavına giremez. Devam şartını yerine getirmiş; ancak final sınavına girmemiş öğrencilerde bütünleme sınavına girebilir.

14) Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Harf notu verilirken final notu mu,  bütünleme notu mu dikkate alınacak?

Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken final notu değil bütünleme notu dikkate alınır.

15) AGNO nasıl hesaplanır?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisi/AKTS 'si ile dersin harfli başarı notunun katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi/AKTS toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

16) Yaz Okulu kapsamında başka üniversitelerden ders alabilir miyim?

Üniversitemizde açılmamış olması ve ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından uygun görülmesi kaydı ile yaz okulu için farklı üniversitelerden ders alınabilir.

17) Diplomam henüz hazırlanmamış, geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan  "İlişik Kesme Belgesi" ni alarak ilgililere imzalattıktan sonra öğrenci kimlik kartı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler. Diploma teslim alınırken iade etmek üzere, öğrencilere bir defaya mahsus "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

18) Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Diplomamı teslim alabilir miyim?

Öğrenciler, diplomalarını teslim alabilmek için Geçici Mezuniyet Belgesinin orijinalini iade etmek zorundadırlar. Geçici Mezuniyet Belgesinin kayıp edilmesi durumunda ise herhangi bir yerel/ulusal gazeteye kayıp ilanı verilmesi ve yayımlanan gazete sayfasının diploma almak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.


Designneuro