Çift Anadal - Yan Dal


Çift Anadal Programı (ÇAP):

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.

Yan dal Programı:

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Çift Anadal / Yan dal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve “İstanbul Rumeli Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları (ÇAP)

1. Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

2. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2,50 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

3. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

4. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2,50 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Başvuru Koşulları (Yan dal)

1. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

2. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,25 olması gerekir.

3. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Designneuro